Διατμηματικό ΠΜΣ μετάφρασης

 

ΦΕΚ Ίδρυσης         ΦΕΚ Κανονισμού           Προκήρυξη 2020           Οδηγός Σπουδών ΔΠΜΣ 2020-2022

Επιτυχόντες ΔΠΜΣ (25-9-2020)

Υποψήφιοι και Εισαγωγικές εξετάσεις ΔΠΜΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ_ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΑΓΓΛΙΚΗ, ΡΩΣΙΚΗ 15-9-2020

Υποψήφιοι για ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ εξετάσεις εισαγωγής στο ΔΠΜΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ_ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΑΓΓΛΙΚΗ, ΡΩΣΙΚΗ 16-9-2020

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Μετά­φραση: Ελληνική, Αγγλική, Ρωσική» έχει ως αντικείμενο την κατάρτιση μετα­πτυ­χιακών φοιτητών σε θέματα μεταφο­ράς λόγου μεταξύ ελλη­νικής, αγγλι­κής και ρωσικής γλώσσας, λαμβάνοντας υπό­­ψη τις ιδιαιτερότητες του γλωσσι­­κού συστήματος των τριών γλωσσών και την αλληλεπί­δραση των πολιτι­σμών, όπως αυτή αναδεικνύεται μέσα από τη μετάφραση διαφόρων ειδών λόγου.

Το ΔΠΜΣ στοχεύει να αξιοποιήσει το προπτυχιακό υπόβα­θρο που προ­σφέρουν τα συνεργαζόμενα Τμήματα για τα διευρύνει τη διαγλωσσική οπτική των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών προς γλώσσες και πολιτισμούς τους οποίους δεν θερα­πεύ­ουν τα συνεργαζόμενα Τμήματα στο προπτυχι­ακό τους πρόγραμμα, δη­μι­ουργώντας έτσι ελκυ­στι­κότερους εργαζόμενους στον Τομέα της μετάφρασης και αναπτύσσοντας τη διαπολιτισμική οπτική των Τμημάτων στον τομέα των διαπο­λιτισμικών σπου­δών.

Απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες οι οποίοι έχουν άριστη γνώση και των τριών γλωσσών, ελληνικής, αγγλικής και ρωσικής, βάσει της οποίας μεθοδεύεται η περαιτέρω μελέτη του γλωσσικού συστήματος των τριών γλωσσών και οι τεχνικές μεταφοράς του μηνύματος κατά τη μετά­φρα­ση.

Το ΔΠΜΣ διοικείται από τη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ), με την έγκριση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ), στη­ρίζεται γραμματειακά από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυ­χια­κών Σπουδών (ΔΜΣ), ισότιμο με Μ.Α. (Master of Arts) στη Μετάφραση μεταξύ των αναφερόμενων γλωσσών.

Ο Οδηγός Σπου­­δών του ΔΠΜΣ παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επι­στη­­μονική φυσι­ο­­γνωμία, το περιεχόμενο των σπουδών και τον τρόπο λειτουρ­γίας του ΔΠΜΣ.

Το πρόγραμμα σπουδών εξελίσσεται ανάλογα και προσαρμόζεται στις ε­μπει­ρίες των διδασκόντων/ουσών και διδασκομένων. Η ΕΔΕ έχει την ευθύνη της συνεχούς αξιολόγησής και της συνολικής α­πο­­τί­­μησης του ΔΠΜΣ μετά το πέρας της διε­τούς λειτουργίας του (2020-2022).

Η Συντονιστική Επιτροπή και η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή

 του ΔΠΜΣ "Μετάφραση: Ελληνική, Αγγλική, Ρωσική"

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Εκδηλώσεις στο ΕΚΠΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
17 ΚΥΡΙΑΚΗ
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ